Στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», (εφεξής καλούμενη ως «Μονάδα») η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων υγείας σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Στην  Μονάδα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679, την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας, τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας,  καθώς και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε από τους ασθενείς μας. Η παρούσα Πολιτική σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εξηγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική, όπως και το Ενημερωτικό Σημείωμα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι διαθέσιμα στην υποδοχή της Μονάδας, καθώς και στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.doxiadis-unit.gr

Όταν εισέρχεστε στην Μονάδα, πληροφορίες σχετικά με εσάς, τα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτότητάς σας καθώς και τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα κλινικά σας συμπτώματα, οι ιατρικές αγωγές που έχετε λάβει, το προσωπικό ιατρικό σας ιστορικό, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε, το οικογενειακό – ιατρικό σας ιστορικό, θα καταγραφούν,  για να μας βοηθήσουν να σας παράσχουμε άρτια ιατρική φροντίδα και περίθαλψη και όλο το φάσμα των επιστημονικών υπηρεσιών που θα κριθούν ενδεδειγμένες για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή σας εν γένει. Ο ιατρικός φάκελός σας αποτελεί το σημείο συλλογής όλων των πληροφοριών που καταγράφονται σε κάθε επαφή σας ως ασθενούς με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας μέσα στην Μονάδα μας. Φάκελος δημιουργείται για κάθε ασθενή μας, για να υποστηρίξει την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλεια και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από την νομοθεσία (Ν. 3418/2005) και την πολιτεία. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο φάκελο ασθενούς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απόρρητες.

Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Oι εκάστοτε   αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο της www.doxiadis-unit.gr,  η τυχόν αναθεωρημένη έκδοση της οποίας υπερισχύει της έντυπης έκδοσης της παρούσας.

 

Ορισμοί

Οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»,  «επεξεργασία»,  «υπεύθυνος επεξεργασίας»,  «εκτελών την επεξεργασία», «υποκείμενο των δεδομένων»,  «γενετικά δεδομένα», «βιομετρικά δεδομένα», «ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,  «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» και «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  έχουν την ίδια σημασία όπως στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (2016/679) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

«Δεδομένα Υγείας»: Τα Δεδομένα Υγείας είναι Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τη σωματική  ή ψυχική υγεία ενός υποκειμένου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου ασθενούς, των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, των τιμών εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων – κατηγορίες δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας, συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

Α. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας, δικά σας ή/και των οικείων σας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.ά., στοιχεία επικοινωνίας παραπέμποντος ή θεράποντος ιατρού σας.

Β. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιατρικό ιστορικό, στοιχεία προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και εγχειρήσεων, προηγούμενες απεικονίσεις, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη και λοιπά δεδομένα υγείας.  

Γ. Στοιχεία αναφορικά με τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών σας με την Μονάδα, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ασφάλισή σας, όπως ασφαλιστικό ταμείο, ασφαλιστική εταιρεία, αριθμό μητρώου ασφαλισμένου κ.α.

Δ. Τεχνικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους διαδικτυακούς τόπους της Μονάδας.

 

Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Μονάδα  συλλέγει προφορικά προσωπικά δεδομένα σας κατά την άφιξή σας στο σημείο υποδοχής και εξυπηρέτησης, και συγκεκριμένα στην Γραμματεία της. Κατά την εξέτασή σας ή κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρακολούθησης σας στη Μονάδα μας συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα αποτελούν μέρος του ιατρικού σας φακέλου που διατηρούμε για εσάς. Επιπλέον, συλλέγονται προσωπικά σας στοιχεία τηλεφωνικά για τον προγραμματισμό της επίσκεψης ή της εξέτασής σας στη Μονάδα.

Η Μονάδα μας επίσης συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των αιτήσεων που μας υποβάλλετε εγγράφως στη Γραμματεία, καθώς και μέσω της ειδικής φόρμας που μπορεί να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στην  Μονάδα μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από άτομα που σας συνοδεύουν ή ενεργούν νομίμως για λογαριασμό σας, σε περίπτωση ανήλικου ασθενούς ή σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης.

 

Νομική βάση και σκοπός  επεξεργασίας

Η  Μονάδα μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ακρίβειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης.   

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση  μπορεί να είναι: ο προγραμματισμός ιατρικής επίσκεψης, η ιατρική διάγνωση, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας, η διαχείριση υγειονομικών συστημάτων και υπηρεσιών (Άρθρο 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ), η εκτέλεση σύμβασης και η παροχή των υπηρεσιών που αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από τη Μονάδα,  η συγκατάθεση σας (η οποία λαμβάνεται εγγράφως, για παράδειγμα για την αποστολή ενημερώσεων προς εσάς μέσω email),  η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας και η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, καθώς και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ή η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

Επιπλέον,  η Μονάδα επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για λόγους δημόσιου συμφέροντος αλλά και για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικές σας πληροφορίες για τον σκοπό διενέργειας κλινικής ή ερευνητικής μελέτης, πάντοτε διασφαλίζοντας την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας αυτή.

 Η Μονάδα μας   έχει θέσει ως στόχο της να περιορίσει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μόνο στο βαθμό που η συλλογή αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός καθορισμένου σκοπού. Όσα στοιχεία μας έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν από τη  Μονάδα μας αποκλειστικά για τον σκοπό της  διάγνωσης, της  παροχής θεραπείας καθώς και  της παροχής των λοιπών υπηρεσιών που  επιθυμείτε να λάβετε από  εμάς, αλλά και για την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών μας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού). Ωστόσο, η συγκατάθεση του υποκειμένου είναι απαραίτητη νομική βάση για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας μόνο όταν αυτή απαιτείται ρητά από διάταξη νόμου, όπως για παράδειγμα για τη συμμετοχή σε ερευνητικές ή κλινικές μελέτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συγκατάθεση του ασθενούς θα πρέπει να ζητείται και να παρέχεται εγγράφως, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης.

 

Χρονικό διάστημα  τήρησης  προσωπικών δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Α. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, βάσει του άρθρου 14 παρ. 4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005), «η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή».

Β. Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.

Γ. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Μονάδα κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις κατηγορίες αποδεκτών:  

 Α. Σε τρίτους συνεργάτες της. Η Μονάδα διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους στους οποίους συγκαταλέγονται: δημόσιοι κοινωνικοασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή ασφάλειας αστικής ευθύνης, μηχανικοί πληροφορικής και προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, νομικοί σύμβουλοι, Εποπτικές Αρχές του Υπουργείου Υγείας.

Β. Σε τρίτους  με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, β) για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων, γ) για λόγους προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας,  δ) εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, ε) σε περίπτωση επίσημης δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής παραγγελίας, κατόπιν στάθμισης των προστατευόμενων από το Σύνταγμα και το νόμο δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών.

Γ. Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος.  Διευκρινίζεται ότι   η Μονάδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας αιτήματος.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το επιστημονικό και διοικητικό μας προσωπικό, όντας πλήρως εκπαιδευμένο και με συνεχή επιμόρφωση, φροντίζει για την παροχή υπηρεσιών και ιατρικής φροντίδας υψηλού επιπέδου προς όλους όσους εμπιστεύονται τη Μονάδα. Η ασφάλεια κατά τη διατήρηση των δεδομένων σας από τη Μονάδα μας  αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας. Κάθε φορά που οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται ιατρικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή/και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά.

 

Τα δικαιώματά σας

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο: 

Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας έχει συλλέξει η Μονάδα  μας, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησης τους και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν  ανακριβών προσωπικών  δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή υποβάλλοντας στο αρμόδιο τμήμα της Μονάδας μας σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων  στις εξής περιπτώσεις: i) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,  iii)  όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης,   iv)  όταν προβλέπεται από τον νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις:  i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει  η Μονάδα την ακρίβεια τους, ii) όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,  iii) όταν η Μονάδα  δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας ή να κάνετε αίτηση μεταφοράς τους σε άλλον Οργανισμό παροχής υπηρεσιών περίθαλψης υγείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,  εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Μονάδας.  

Τα δικαιώματα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζονται εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων από την  Μονάδα  είναι υποχρεωτική ή και απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων και δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, είναι η αυστηρή μας πολιτική να έχει προηγηθεί ταυτοποίηση σας μέσω επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου. Αυτό γίνεται, για να επιβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή. Η Μονάδα θα απαντήσει δωρεάν σε ενδεχόμενα αιτήματα σας για άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Μονάδας μας.

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε  διευκρίνιση  σχετικά με την επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της Μονάδας μας στον τηλεφωνικό αριθμό:  2109232347 ή στο email: .  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  ) Ωστόσο, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Κοινωνικά Δίκτυα Μονάδας

Οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις ή σχόλια που μας αποστέλλετε σε Κοινωνικά Δίκτυα της Μονάδας (για παράδειγμα, στη σελίδα μας στο Facebook), θα διαβιβαστούν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικού δικτύου (π.χ. Facebook / Instagram). Άλλοι οργανισμοί, και όχι η Μονάδα, ελέγχουν αυτές τις πλατφόρμες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε πώς θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας, που κοινοποιούνται, και πώς μπορείτε να το αποτρέψετε, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

 

Cookies

Ο δικτυακός τόπος της Μονάδας  χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικά Μπισκότα, cookies για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Όταν επισκέπτεστε το site για να περιηγηθείτε, διαβάσετε, ή κατεβάσετε πληροφορίες, συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένες «πληροφορίες επισκέπτη» από εσάς, όπως το όνομα του domain και του Παρόχου μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, την IP διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα που έχετε πρόσβαση στο site, και τις διαδικτυακές διευθύνσεις των ιστοσελίδων μέσω των οποίων συνδεθήκατε στο site. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στο site και την λήψη απαραίτητων πληροφοριών για την βελτίωση της χρηστικότητας του site. Μέσω της πλατφόρμας υλοποίησης cookies της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Βιογραφικά Υποψηφίων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται στα βιογραφικά που μας αποστέλλετε για τις θέσεις εργασίας που είναι δημοσιοποιημένες στην ιστοσελίδα μας  www.doxiadis-unit.gr  θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας για δώδεκα μήνες. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της αποστολής ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Μονάδα μας, και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της Μονάδας μας για 12 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής, προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail: .